کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمی یکی از زیر مجموعه های  کاردرمانی محسوب میشود و نقش مهمی در توانبخشی جامعه توانخواه بخصوص بخش کودکان یا همان کاردرمانی کودکان بر عهده دارد.

جامعه هدف کاردرمانی جسمی، به عنوان مهمترین زیرمجموعه کاردرمانی، افراد توانخواه در اختلالات زیر را شامل می گردد:

مشکلات حرکتی ناشی از سندرم داون

مشکلات حرکتی ناشی از اختلالات طیف اتیسم

مشکلات حرکتی  ناشی از اختلالات مخچه

فلج مغزی

 کودکان دارای تاخیر رشدی  (تاخیر در حرکت ، راه رفتن ، چهار دست و پا رفتن ، ایستادن ، نشستن ، گردن گرفتن و … )