کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمی یکی از زیر مجموعه های  کاردرمانی محسوب میشود و نقش مهمی در توانبخشی جامعه توانخواه بخصوص بخش کودکان یا همان کاردرمانی کودکان بر عهده دارد.

جامعه هدف کاردرمانی جسمی، به عنوان مهمترین زیرمجموعه کاردرمانی، افراد توانخواه در اختلالات زیر را شامل می گردد:

مشکلات حرکتی ناشی از سندرم داون

مشکلات حرکتی ناشی از اختلالات طیف اتیسم

مشکلات حرکتی  ناشی از اختلالات مخچه

فلج مغزی

 کودکان دارای تاخیر رشدی  (تاخیر در حرکت ، راه رفتن ، چهار دست و پا رفتن ، ایستادن ، نشستن ، گردن گرفتن و … )

اختلالات هماهنگی حرکتی

مشکلات درکی حرکتی

ضربه مغزی

فلج ارب

فلج بلز

صافی کف پا

هیدروسفالی

تورتیکولی

هیپوتونی

دیستروفی عضلانی

نوروپاتی

خام حرکتی یا کلامزی

یک کاردرمان جسمی خوب، با الهام از فعالیتهای روزمره مورد نیاز فرد توانخواه، پس از ارزیابی دقیق و طراحی برنامه درمانی مناسب ، سعی در نیل به اهداف زیر می نماید:

تقویت برنامه ریزی حرکتی و هماهنگی های حرکتی

پردازش حسی و یکپارچگی حسی

تقویت مهارتهای حرکتی درشت در فرد

تقویت مهارت های حرکتی ظریف در فرد

تقویت مهارت های نوشتاری

تقویت مهارت های خود تنظیمی

تقویت مهارت های مراقبت از خود

تقویت مهارتهای تعادلی در فرد

یک کاردرمانگر با تجربه، در این بخش به فرد توان خواه  یاری می رساند تا موفق گردد با تقویت مهارت های حرکتی موجود و ممانعت  از پیشروی ناتوانی،  حداقل مشکلات را در زندگی روزمره خود تجربه نماید.

در نهایت هدف از شرکت در جلسات کاردرمانی جسمی کلینیکی و کاردرمانی جسمی آنلاین دستیابی فرد توان خواه به بالاترین سطح عملکرد در جهت انجام امور شخصی و زندگی بصورت مستقل با حداقل میزان وابستگی به اطرافیان محسوب می گردد.