کاردرمانی حسی حرکتی

حسی حرکتی ،تمامی اطلاعات حاصل شده از دنیای پیرامون ما، از طریق حواس ما گردآوری می گردند. منظور از یکپارچگی حسی، ادراک ، پردازش و سازماندهی این حواس توسط سیستم های حسی است و از این طریق، این اطلاعات حسی برداشت گردیده و قابلیت استفاده پیدا می کنند.

افراد به طور معمول، دریافتهای حسی فراوانی را از دنیای پیرامون خود کسب می نمایند که زندگی روزمره و تعامل پویا با محیط اطراف به همین اطلاعات و یکپارچه سازی این حواس وابسته است.

ما انواع حواس شامل حس شنوایی، بینایی، لامسه، چشایی، احساسی، تعادل و حس عمقی را در مقاله هشت حس اصلی بصورت مفصل مورد بررسی قرار داده ایم و اختلال هر یک از این حواس را بررسی کرده ایم. در مبحث یکپارچگی حسی، سه حس لامسه، تعادل و حس عمقی، جزو حواس اصلی محسوب می گردند زیرا بیشترین تاثیر را بر روی تعامل فرد با دنیای پیرامون ایفا می نمایند.

در مبحث کاردرمانی حسی حرکتی، کاردرمانگر به خلق موقعیت هایی می پردازد که فرد توانخواه را در تجربه ی حس های مختلف و دریافت های حسی گوناگون در جهت یکپارچگی حسی یاری نماید. هرگز نمی توان نقش خانواده در پیشبرد اهداف درمانی این شاخه را انکار نمود . خانواده با آموزش صحیح می تواند نقش بسزایی در این قسمت ایفا نماید.

هدف از شرکت فرد در جلسات کاردرمانی حسی حرکتی کلینیکی و کاردرمانی حسی حرکتی آنلاین، نیل به اهداف درمانی از جمله تعدیل حسی و یکپارچه سازی حسی در فرد توان خواه محسوب می گردد.