کاردرمانی ادراکی حرکتی

درکاردرمانی ادراکی حرکتی ،شاید شما نیز از والدین کودکانی باشید که با بررسی دقیق کودک خود، به این نتیجه رسیده باشید که کودکتان در انجام برخی از فعالیتهای حرکتی همچون  سینه خیز رفتن، پرش، حرکت پروانه، استفاده همزمان از دو سمت بدن و … دچار مشکل است.

این بخش درمانی با در نظر گرفتن مرحله رشد حرکتی کودک، به تقویت مهارتهای حرکتی هماهنگی حرکتی و یکپارچه سازی حسی حرکتی می پردازد و از طریق هماهنگ سازی ارتباط بین دو نیمکره مغزی، سبب تقویت مهارت های شناختی کودک گردیده و تاثیر مستقیمی بر روی یادگیری کودک به جا می گذارد.

اجرای تمرینات ادراکی حرکتی در طی یک فرآیند منظم به همراه یک چارت حرکتی مشخص سبب تقویت مسیرهای عصبی منتهی به مغز شه و فرآیند ادراک را تقویت نماید که نتیجه آن را می توان بصورت تقویت یادگیری، افزایش سرعت عمل، بهبود هماهنگی های حرکتی، تقویت هاهنگی چشم و دست و هاهنگی چشم وپا، بهبود دقت و توجه و … شاهد باشیم.

زمانی که حرکت با ادراک همگام می گردد، سطح خودآگاهی افزایش می یابد و سبب تقویت فرآیند یادگیری می شود. تمریناتی از جمله پرش، بالا و پایین رفتن از نردبان و پله، تخته تعادل، مسیر باریک و حرکت داخل مسیرهایی با زوایا و شکلهای مختلف تماما اهداف یاد شده را دنبال می کند. در اینگونه تمرینات، تمامی حواس شروع به گردآوری اطلاعات نموده و مغز از طریق یکپارچه سازی این اطلاعات و مقایسه آنها با تجربیات قبلی، نسبت به تصمیم گیری جدید اقدام می کند. در تواناییهای ادراکی-حرکتی ،هماهنگی حرکتی، ریتم حرکتی، تعادل، آگاهی فضایی زمانی بدنی ،جهت یابی  تقویت و تسهیل می گردند که در نتیجه این اعمال یکپارچگی اطلاعات محیطی و تصمیم گیری برای اجرای یک عمل ضروری است.

برای اشاره به برخی از نمونه تمرینات این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مجموعه تمرینات حرکتی دو طرفه

مجموعه تمرینات حرکتی یک طرفه

مجموعه تمرینات حرکات ضربدری

مجموعه تمرینات حرکتی ترکیبی

از فواید فعالیتهای ادراکی حرکتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

شناخت نسبت به جهات از جمله چپ و راست

تقویت مهارت های دیداری : تعقیب دیداری، تمرکز، هدایت و کنترل دست ها و بدن.

بهبود هماهنگی های حرکتی ظریف.

فرا گیری مهارت های اجتماعی: رعایت نوبت، به اشتراک گذاشتن، تحمل مشکلات جزیی.

گوش دادن، تمرکز کردن، رشد دامنه ی توجه، تمایز شنیداری.

تقویت حافظه: حافظه کوتاه مدت و بلند مدت شنیداری و دیداری.

سرعت گرفتن، انتقال (از سریع به اهسته، از توجه زیاد تا بررسی اجمالی و غیره)

کنترل تکانه، پاسخ های سریع، توقف و شروع.

فکر کردن حین انجام دادن کار، هماهنگ کردن ذهن و بدن

یک کاردرمان خوب و باتجربه ادراکی حرکتی، با ارزیابی دقیق مرحله رشد روانی حرکتی کودک و با در نظرگرفتن توانمندی های فعلی، نسبت به طراحی پلن درمانی در جهت ارتقا سطح مهارتهای حرکتی فرد اقدام می نماید. شایان ذکر است تمامی تمرینات ذکر شده از طریق آموزش گام به گام، قابلیت اجرا در منزل را دارا بوده و خانواده می تواند از طریق کاردرمانی آنلاین، نسبت به مشاوره، ارزیابی و دریافت برنامه درمانی بصورت گام به گام اقدام نماید.