تكميل (اكمال) ديداري

تكميل ديداري توانايي درك صحيح يك شي يا كلمه است حتي اگر جزئي از آن پنهان باشد و يا اطلاعات مربوط به آن ناقص باشد. اين توانايي به ما كمك مي كند تا آنچه را كه مي بينیم به سرعت درك كنیم؛ با وجود اين مهارت نيازي نيست كه براي تشخيص چيزي تمام جزئيات كوچك آن را ببينيم.

تكميل ديداري به بچه ها در مدرسه كمك ميكند تا سرعت مناسبي در روخواني داشته باشند و به سرعت كلمات را با توجه به شكل يا ترتيب كلي حروف (بدون توجه بيش از حد به هر حرف جداگانه) تشخيص دهند. بنابراين اكمال ديداري از مهارت هاي پايه اي بوده كه نقش مهمي در رواني و سرعت خواندن و نوشتن ايفا مي كند زيرا با هر چشم دوختن عملا تنها قسمتي از حروف و يا بخشي از يك كلمه يا يك عبارت دريافت مي شود. همانطور كه توانايي هاي كودك در خواندن بيشتر مي شود، چشم دوختن هاي او كمتر مي شود و لذا بايد با هر نگاه كردن، اطلاعات بيشتري دريافت كند و محدوده بيشتري از سطح نوشته را تحت پوشش قرار دهد.

همچنين اين مهارت به كودكان در پيش بيني نتايج كمك ميكند.

ضعف در تكميل ديداري:

هنگامي كه فقط قسمتي از يك شي قابل مشاهده است در تشخيص آن عاجزند و در نتيجه در يافتن اشياي مورد نظر با مشكل مواجه مي شوند.

اجراي فعاليت هاي نا آشنا

حل جورچين، تكميل تصاوير، كشيدن اشكال از طريق متصل كردن اعداد

روان خواندن و نوشتن: ممكن است به قدري كند باشد كه نتوانند كلمات و عبارات را بدون خواندن تك تك حروف بصورت مجزا تشخيص دهند.

نوشتن دقيق حروف و اشكال: معمولا فاصله حروف و اشكال مناسب نيست.

قرار دادن حروف در كنار هم براي تشكيل يك كلمه

محاسبات رياضي و حل مسائل

قرينه سازي و چرخاندن اشيا

شيوه هاي آموزشي:

در تكميل ديداري از پازل با تعداد قطعات كم استفاده كنيد و با پيشرفت مهارت ها تعداد آن ها را افزايش دهيد.

با توصيف اندازه، موقعيت و … به كودك براي خلق يك تصوير بينايي كمك كنيد.

متصل كردن اعداد يا نقطه ها به هم ونهايت ترسيم يك شكل: بعد از ترسيم از كودك بخواهيد كه آن شكل را تشخيص دهد.

رنگ آميزي، كپي برداري و تكميل تصاوير ناتمام مثل تكميل تصوير آدم بدون دست

حل جورچين، كپي كردن از روي تصاوير

تطابق دادن اشكال كامل و ناتمام، الگو سازي با چوب كبريت، بريدن تصاوير و چسباندن دوباره آن ها

حروف و اعداد را بصورت كامل و ناتمام ترسيم كنيد، از كودك بخواهيد نمونه هاي نا تمام را با توجه به نمونه هاي كامل تكميل كند.

انتقال طرح يك شكل از يك سطح به سطح ديگر، قرينه سازي

كامل كردن حروف يك كلمه يا كلمات در جمله

اشيا را بپوشانيد سپس به تدريج آن ها را نمايان كنيد، از اشياي آشنا شروع كنيد و بخواهيد كه قبل از اينكه بطور كامل نمايان شوند، آن ها را حدس بزند.

تمرینات مربوط به ادراک دیداری در جهت تقویت مهارتهای بینایی کودک نقش به سزایی در درمان اختلالات یادگیری ایفا می نماید.