اختلال نقص توجه

از جمله علائم شایع اختلال نقص توجه در کودکان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • در حفظ توجه و تمركز روي كارها مشكل دارد، كه منجر به بروز اشتباهاتي مي شود.
 • از دنبال كردن دقيق آموزشها طفره مي رود.
 • ضعف در اتمام تكاليف و كارهاي مدرسه
 • اغلب درك ضعيفي از زمان و اولويت ها دارد.
 • مدام وسايل خود را گم ميكند.
 • به راحتي با محركهاي ديگر، مثل صدا يا نوشته هاي اضافي روي تابلو حواسش پرت مي شود.
 • در انجام كارها يا بازي ها از اين شاخه به شاخه ديگر ميپرد. ( كارها را تمام نكرده، به كار ديگري مشغول مي شود.
 • هنگام انجام فعاليتهاي روزانه، فراموشكار ميشود.
 • سريع خسته مي شود و در نتيجه كارها را خسته كننده مي بيند.
 • اغلب بنظر مي رسد حواسش جمع نيست، هر چند كه ممكن است بعضي از اطلاعات را پردازش كند. به عبارت ديگر در حال گوش دادن است در حاليكه به نظر ميرسد حواسش جاي ديگري است.
 • در يادگيري مهارتهاي اوليه با نارسايي و تاخير مواجه مي شود.
 • ايده هاي زيادي دارد اما از انتخاب مناسب آنها براي پيشبرد امور بصورت موفقيت آميز، ضعف دارد.
 • اطلاعات گفتاري و نوشتاري را به كندي پردازش مي كند.
 • مي تواند اطلاعات را به ياد بياورد، اما در انتخاب دقيق اطلاعات مورد نظر مشكل دارد.
 • در گوش دادن، فكر كردن، پردازش و انجام كارها بصورت همزمان مشكل دارد.
 • در يافتن كلمات مشكل دارد.

جنبه هاي رواني/ اجتماعي:

 • در پيروي از قوانين دچار مشكل مي شود.
 • از اعتماد به نفس خوبي برخوردار نيست و ممكن است به راحتي تسليم شود (تحمل شكست پاييني دارد)
 • ممكن است شركت و تعامل در بازي هاي گروهي برايش سخت باشد.

علل اختلال

عامل اصلي اختلال نقص توجه و بيش فعالي تاكنون ناشناخته باقي ماندن است، بهر حال به نظر مي رسد كه عوامل متعددي، در پيدايش چنين اختلالي نقش داشته باشند. يك فرضيه اين است كه اين اختلال، اختلالي عصب شناختي است كه ناشي از نقص مواد شيميايي در مغز است كه به كودك براي تمركز، برنامه ريزي و انجام فعاليت ها و كنترل احساساتشان كمك مي كنند.

درمانهاي پيشنهادي:

كاردرماني براي افزايش توجه و تمركز

بسته به شدت اختلال ممكن است دارو درماني مورد نياز باشد.